Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Cà Nàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 • Trường Mần non Mường Giàng

  Ngày cấp: 14/03/2013
  Xã Cà Nàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm

 • Trường tiểu học Cà Nàng

  Ngày cấp: 14/03/2013
  Xã Cà Nàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm

 • Trường THCS Cà Nàng

  Ngày cấp: 14/03/2013
  Xã Cà Nàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm

 • UBND xã Cà Nàng

  Ngày cấp: 27/01/2003
  Xã Cà Nàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp