Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Pắc Ma - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  • UBND xã Pắc Ma

    Ngày cấp: 27/01/2003
    Xã Pắc Ma - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
    Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp